Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (ดู:4)(วันที่:1/6/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ (ดู:6)(วันที่:1/6/59)
ข่าวทั่วไป: ส่งเยาวชนเข้ารับการอบรม (ดู:18)(วันที่:1/6/59)
ข่าวทั่วไป: ซักซ้อมแผนฯ (ดู:18)(วันที่:1/6/59)
ข่าวหน่วยงาน: รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯราชการการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ดู:36)(วันที่:31/5/59)