Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ (ดู:29)(วันที่:18/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2560 (ดู:25)(วันที่:18/9/60)
ข่าวทั่วไป: เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ (ดู:66)(วันที่:14/9/60)
ข่าวทั่วไป: อำเภอจะนะ เดิหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เยาวชนจิตอาสารู้รักษ์สะอาด" (ดู:36)(วันที่:14/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอจะนะ เดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู:30)(วันที่:14/9/60)