Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 (ดู:7)(วันที่:22/3/60)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสอบ สถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้านที่ลำบาก ด้อยการพัฒนา ในระดั (ดู:10)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสทิงพระ (เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำคูขุด-พะโคะ) (ดู:11)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: แวะเยี่ยมนายเชือน จันทรัตน์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน (ดู:12)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: ร่วมประชุมกับชาวบ้าน บ้านระฆัง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าหิน เพื่อรับฟังปัญหา/หาแนวทางแก้ไข (ดู:11)(วันที่:21/3/60)