ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ปฎิบัติการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง (ดู:20)(วันที่:2/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมแก้ไขปัญหาโรงงานฯ (ดู:20)(วันที่:2/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ดู:53)(วันที่:29/6/58)
ข่าวสารภาครัฐ: กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:60)(วันที่:26/6/58)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:50)(วันที่:26/6/58)