Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ (ดู:29)(วันที่:18/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2560 (ดู:25)(วันที่:18/9/60)
ข่าวทั่วไป: เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ (ดู:66)(วันที่:14/9/60)
ข่าวทั่วไป: อำเภอจะนะ เดิหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เยาวชนจิตอาสารู้รักษ์สะอาด" (ดู:36)(วันที่:14/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอจะนะ เดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู:30)(วันที่:14/9/60)