Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (ดู:6)(วันที่:22/6/61)
ข่าวทั่วไป: ่ตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 (ดู:29)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ (ดู:24)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงารสำคัญของภาครัฐ (ดู:22)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: ประชุมโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 (ดู:16)(วันที่:21/6/61)