Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป : ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ (ดู: 29 )(วันที่: 18 ก.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2560 (ดู: 25 )(วันที่: 18 ก.ย. 60 )
ข่าวทั่วไป : เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ (ดู: 66 )(วันที่: 14 ก.ย. 60 )
ข่าวทั่วไป : อำเภอจะนะ เดิหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เยาวชนจิตอาสารู้รักษ์สะอาด" (ดู: 36 )(วันที่: 14 ก.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : อำเภอจะนะ เดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู: 30 )(วันที่: 14 ก.ย. 60 )