Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป : โครงการมาตรการส่งเสิรมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดู: 57 )(วันที่: 6/2/59 )
ข่าวทั่วไป : โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดู: 50 )(วันที่: 6/2/59 )
ข่าวทั่วไป : โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดู: 51 )(วันที่: 6/2/59 )
ข่าวทั่วไป : โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดู: 45 )(วันที่: 6/2/59 )
ข่าวทั่วไป : โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดู: 42 )(วันที่: 6/2/59 )